ฝ่ายบริหาร

ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางสาวอารีย์ หงษ์คำ
รองผู้อำนวยการ
นางสาววาสนา วิลัยเกษ
รองผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ โพธิราช
นายชูเกียรติ สังขะพงษ์
นางณัสตรี สังขะพงษ์
นายจักรพงษ์ ปันทวัง