วิสัยทัศน์/เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์ (Vision) : “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน ให้บริการแบบมืออาชีพ บริหารโดยใช้เทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภายในปีการศึกษา 2569”

อัตลักษณ์   :   ยิ้มได้  ไหว้เป็น เล่นเหมาะ

เอกลักษณ์ : “สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจบริการ ประสานงานเครือข่าย หลากหลายแหล่งเรียนรู้”

สีประจำ           :  ขาว เขียว