ข้าราชการครู

นายนิรันดร์ โพธิราช
นายชูเกียรติ สังขะพงษ์
นางณัสตรี สังขะพงษ์
นายจักรพงษ์ ปันทวัง