1  
                           
       
ทำเนียบบุคลากร
         
          หัว            

???????????

นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
ผู้อำนวยก
าร

 
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว   ส่วนหัว  

 

นางสาวอารีย์ หงษ์คำ
รองผู้อำนวยการ

นางสาววาสนา วิลัยเกษ
รองผู้อำนวยการ

 

 

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นายนิรันดร์ โพธิราช
ครู คศ.2

 

นายชูเกียรติ สังขะพงษ์
ครู คศ.1

 

นางสาวกุหลาบ ตองอบ
ครู คศ.
1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางณัสตรี สังขะพงษ์
ครู คศ.1

 

นางสาวสุพรรษา หมายดี
ครู คศ.1

 

นางปภาวรินทร์ สุวรรณเจริญ
ครู คศ.1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ
ครู คศ.1

นายสมพร ผัดแก้ว
ครู คศ.
1

นายศุภฤกษ์ ดีมาก
ครู คศ.
1

 

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัชมาชัยวัฒน์
ครู คศ.
1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวศรารัตน์ สุริสุข
ครู คศ.
1

นางสาวอรนุช ลออพันธ์สกุล
ครู คศ.1

นายจักรพงษ์ ปันทวัง
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา
ครู คศ.
1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

างสาวนภาพร กระมล
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวพิรงรอง บุญจักษุ
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา เคนเครือ
ครู คศ.1

 

 

นางขนิจฐา สมใอ
ครู คศ.1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสงกรานต์ ธรรมโหร
ครู
ผู้ช่วย

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน ปิ่นหอม
ครู
ผู้ช่วย

นางปุณยนุช ใสกระจ่าง
ครู
ผู้ช่วย

นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ
ครูผู้ช่วย

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นายธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ
ครูผู้ช่วย

นายนัธวัช สมภักดี
ครูผู้ช่วย

นายชัยพัฒนา ชัยยงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุไรวรรณ ศิรินารถ 
ครูผู้ช่วย

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวภัททิรา คำรินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญญา วงศ์ก่อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกกาญจน์ ชุมภูชนะภัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริรัตน์ กรกฎ
ครูผู้ช่วย

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย  
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นายณัฐวุฒิ ไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวประนอม ไพรวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายไพศาล วิเศษแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล
ครูผู้ช่วย

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวฐิตินันท์ โพธิ์สูง
ครูผู้ช่วย

นางสาววราพร​ พาชื่น​
ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล
พนักงานราชการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวยุภา ลำพูล
พนักงานราชการ

นายวิทยา ซุยซวง
พนักงานราชการ

นางสาวธัญวรรณ ใจดี
พนักงานราชการ

 

นายสุบรรณ์ สำเภา
พนักงานราชการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวลภัสรดา แสงอุไรธนา
พนักงานราชการ

นางสาวอารยา พิมพ์ทอง
พนักงานราชการ

นางสาวกมลรัตน์ วรรณหลวง
พนักงานราชการ

 

นางสาวดารารัตน์ พละศักดิ์
พนักงานราชการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวมุทิตา บุญสอน
พนักงานราชการ

นายณัฐพงศ์ สายหยุด
พนักงานราชการ

นางสาวพรรณทิพา เพ็งกระแจ่ม
พนักงานราชการ

 

นางสาวกัญญาภัทร ดวงแสง
พนักงานราชการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางจรัสศรี ชาภักดี
พนักงานราชการ

นางสาวชลิญญา ไชยสุกา
ครูอัตราจ้าง สอนเด็กเจ็บป่วย

นางสาวจริยา จันทร
ครูอัตราจ้าง สอนเด็กเจ็บป่วย

นายธีระศักดิ์ ผิวงาม
ครูอัตราจ้าง สอนเด็กเจ็บป่วย

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางอรนุช ธนาภารุ่งเรือง
ครูธุรการ

นางเพ็ญศรี นัยพัฒน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางบุญเกิด แก้ววิชัย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางรัศมี ศิริบูรณ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นายอิสรภาพ พรหมเสนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพัชราพรรณ พันธสีมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกันย์สินี พวงพลอย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวชัญญณัท มะณู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวศันสนีย์ ภูมิลำเนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอัจฉริยา ภูมิลำเนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอำไพ ภาพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางวิลัยวรรณ นัยเนตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวภาวณี พวงพลอย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางวิภาวดี ไชยเดช
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเอกรินทร์ ปราบวงษา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจิราพร สัจจา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางอุบลพรรณ ศรีชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางธนภรณ์ สำลี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววิไล ทองเบ้า
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ วิลัยเลิศ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวกมลทิพย์ สิงห์คะเณย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวภัทรวรินทร์ กระสันต์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสุวนันท์ พรมโสภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นายกานต์ชนก วสุนันต์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวมริสา สุทธปัญญา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายนวภูมิ ทองสุ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอรุณศรี สุตะพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวชลดา บาศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวอังคณา สมาน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพิมพ์ชนก แนบชิด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายณฐาภพ วิถี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวกรรณิการ์ อุรารส
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวศรสวรรค์ วรรณแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายธนชัย สมบัติวงศ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวปนัดดา ทองภักดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสมชาย บุษบงค์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์ทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวีระชัย บุญปัญญา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอภิรญา เหมคุณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนาตยา ครองผล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวชัญญา นามวงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวเพ็ญประกาย สังสัมฤทธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

นางสาวกนกพรรณ คัลนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวชนัฐกานต์ แสวงวงค์
พี่เลี้ยงเด็กพ
ิการ

นางสาวพรพิรุฬห์ พิเลิศ
พี่เลี้ยงเด็กพ
ิการ

นางสาวพิชชาพร พยอมใหม่
พี่เลี้ยงเด็กพ
ิการ

 

นางสาวหทัยภัทร จอมพล
พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางศิริวัลย์ อ้อมชมภู
พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ

นายพัฒนชัย หล้าศรี
พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ

นางถนอม อัสดร
คนครัว

 

นายขจรศักดิ์ ทองอ่อน
นักการภารโรง

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นายศิริพงษ์ จันทะจิตร
ยาม

นายณัฐชัย ไชยทิพย์
ยาม