1  
                           
       
ทำเนียบบุคลากร
         
          หัว            

???????????

นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
ผู้อำนวยการ

 
ส่วนท้าย
       
         
          หัว            


รองผู้อำนวยการ

 
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว   ส่วนหัว  

อารีย์

นางสาวอารีย์ หงษ์คำ
ครู คศ.2

ศุภชัย

นายสายชล ผาดวงดี
ครู คศ.1

นางสาวจันจิรา สีลับสี
ครู คศ.1

 

นายชูเกียรติ สังขะพงษ์
ครู คศ.1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางณัสตรี สังขะพงษ์
ครู คศ.1

นางสาววิภา ปิยะสา
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ
ครู คศ.1 (ช่วยราชการ ร.ร.โสตศึกษา จ.นนทบุรี )

 

นางสาวหนึ่งฤทัย จ้อยสว่าง
ครู คศ.1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง
ครู คศ.1

นายนิรันดร์ โพธิราช
ครู คศ.1

นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยมพินิจ
ครู คศ.1

 

นางสาวสุพรรษา หมายดี
ครู คศ.1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวปภาวริมท์ กองอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ
ครูผู้ช่วย

นายสมพร ผัดแก้ว
ครูผู้ช่วย

 

นายศุภฤกษ์ ดีมาก
ครูผู้ช่วย

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัชมาชัยวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทราพร สารีพรหม
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวศรารัตน์ สุริสุข
ครูผู้ช่วย

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวอรนุช ลออพันธ์สกุล
ครูผู้ช่วย

นายจักรพงษ์ ปันทวัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภาพร กระมล
ครูผู้ช่วย

นางวรารักษ์ เสาเวียง
พนักงานราชการ

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพิน ปิ่นหอม
พนักงานราชการ

สิบเอกสุนัน ชมภู
พนักงานราชการ

ครูทองวรรณ

นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ 
พนักงานราชการ

ครูเจจิรา

นางสาวเสาวลักษณ์ ดีสา 
พนักงานราชการ

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

ครูสุนัน

นางสาวประนอม ไพรวรรณ 
พนักงานราชการ

ครูสุทธิดา

นางสาวนิตยา เบาะแฉะ 
พนักงานราชการ

นางสาวภานุมาศ ประมวล 
พนักงานราชการ

นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล
พนักงานราชการ

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย  
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล
พนักงานราชการ

 

นางสาวยุภา ลำพูล
พนักงานราชการ

 

 

 

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

 

 

 

 

 

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

 

 

 

 

 

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

 

 

 

 

 

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

 

 

 

 

 

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

 

 

 

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย