1  
                           
       
ทำเนียบบุคลากร
         
          หัว            

???????????

นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
ผู้อำนวยการ

 
ส่วนท้าย
       
         
          หัว            


รองผู้อำนวยการ

 
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว   ส่วนหัว  

อารีย์

นางสาวอารีย์ หงษ์คำ
ครู คศ.1


ประภัสสร

นางสาวประภัสสร ศุภสุข
ครู คศ.1

ศุภชัย

นายสายชล ผาดวงดี
ครู คศ.1

 

นางสาวจันจิรา สีลับสี
ครู คศ.1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นายภารพ ไตรวงค์ย้อย
ครู คศ.1

นายกัมปนาท ปิยะวงศ์
ครู คศ.1

นางสาววิภา ปิยะสา
ครู คศ.1

 

นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ
ครู คศ.1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวหนึ่งฤทัย จ้อยสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง
ครู คศ.1

นายเฉลิมพงษ์ หล้าเพชรงาม 
ครู คศ.1

 

นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรี 
ครู คศ.1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ
ครู คศ.1

นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยมพินิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรษา หมายดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปภาวริมท์ กองอินทร์
ครูผู้ช่วย

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ
ครูผู้ช่วย

นายสมพร ผัดแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางวรารักษ์ เสาเวียง
พนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพิน ปิ่นหอม
พนักงานราชการ

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

สิบเอกสุนัน ชมภู
พนักงานราชการ

ครูทองวรรณ

นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ 
พนักงานราชการ

ครูเจจิรา

นางสาวเสาวลักษณ์ ดีสา 
พนักงานราชการ

ครูสุนัน

นางสาวประนอม ไพรวรรณ 
พนักงานราชการ

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย  
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

ครูสุทธิดา

นางสาวนิตยา เบาะแฉะ 
พนักงานราชการ

นางสาวภานุมาศ ประมวล 
พนักงานราชการ

นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล
พนักงานราชการ


พนักงานราชการ

 

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

 

 

   
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย