1  
                           
       
ทำเนียบบุคลากร
         
          หัว            

???????????

นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
ผู้อำนวยก
าร

 
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว   ส่วนหัว  

 

นางสาวอารีย์ หงษ์คำ
รองผู้อำนวยการ

นางสาววาสนา วิลัยเกษ
รองผู้อำนวยการ

 

 

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นายนิรันดร์ โพธิราช
ครู คศ.2

นายเลิศชัย แก้วภักดี
ครู คศ.2

นางณัสตรี สังขะพงษ์
ครู คศ.2

 

นายชูเกียรติ สังขะพงษ์
ครู คศ.2

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นายจักรพงษ์ ปันทวัง
ครู คศ.1

 

 

นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ
ครู คศ.1

 

นายสมพร ผัดแก้ว
ครู คศ.1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวกุหลาบ ตองอบ
ครู คศ.1

นายศุภฤกษ์ ดีมาก
ครู คศ.1

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัชมาชัยวัฒน์
ครู คศ.
1

 

นางศรารัตน์ ผัดแก้ว
ครู คศ.
1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวอรนุช ลออพันธ์สกุล
ครู คศ.
1

นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา
ครู คศ.
1

นางสาวปวีณา เคนเครือ
ครู คศ.1

 

นางขนิจฐา สมใจ
ครู คศ.1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวพิรงรอง บุญจักษุ
ครู คศ.
1

นางสาวนภาพร กระมล
ครู คศ.1

ว่าที่ร.ต.หญิงอรพิน ปิ่นหอม
ครู คศ.1

 

 

นางปุณยนุช ใสกระจ่าง
ครู คศ.1

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ
ครู คศ.1

นายธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ
ครู คศ.1

นางสงกรานต์ ธรรมโหร
ครู คศ.1

นายนัธวัช สมภักดี
ครู คศ.
1

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวพิมพ์พักตร์ เทาศิริ
ครู คศ.1

นางสาวอุษา แผ่นทอง
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ ศิรินารถ
ครูผู้ช่วย

นายชัยพัฒนา ชัยยงค์
ครูผู้ช่วย

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวภัททิรา คำรินทร์
ครูผู้ช่ว

นางสาววรัญญา วงศ์ก่อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกกาญจน์ ชุมภูชนะภัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริรัตน์ กรกฏ
ครูผู้ช่วย

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นายณัฐวุฒิ ไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวประนอม ไพรวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายไพศาล วิเศษแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล
ครูผู้ช่ว

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย  
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวฐิตินันท์ โพธิ์สูง
ครูผู้ช่วย

นางสาววราพร พาชื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงใจ ยมจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร วิชาพูล
ครูผู้ช่วย

ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางมิ่งขวัญ นาคคำ
ครูผู้ช่ว

นางสาวศิริวรรณ พวงเกาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกฤตา ไชยชมภู
ครูผู้ช่วย

นางสาวบวรภัคณ์ เพิ่มเพ็ง
ครูผู้ช่วย

ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวสุพัชชา ตลาดขวัญ
ครูผู้ช่วย

นายวิทยา ซุยซวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ พนมพิบูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวมยุรี ศรีใหม่
ครูผู้ช่วย

ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวมุฑิตา บุญสอน
ครูผู้ช่วย

นางสาววรสนันท์ ตุ้มสันเทียะสอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนรีพร ประกิ่งสอน
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณิดา ไม้สูงดี
ครูผู้ช
่วย

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวจิรัชญา คนึงเพียร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกชมน เลิศสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา จวงไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล
พนักงานราชการ

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวยุภา ลำพูล
พนักงานราชการ

นางสาวธัญวรรณ ใจดี
พนักงานราชการ

นายสุบรรณ์ สำเภา
พนักงานราชการ

 

นางสาวลภัสรดา แสงอุไรธนา
พนักงานราชการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวอารยา พิมพ์ทอง
พนักงานราชการ

นางสาวกมลรัตน์ วรรณหลวง
พนักงานราชการ

นางสาวดารารัตน์ พละศักดิ์
พนักงานราชการ

 

นางสาวกัญญาภัทร ดวงแสง
พนักงานราชการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นายสถิตย์ อรรคบุตร
พนักงานราชการ

นายนวภูมิ ทองสุ
พนักงานราชการ

นางสาวกันย์สินี พวงพลอย
พนักงานราชการ

 

นายณฐาภพ วิถี
พนักงานราชการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นายศิริพงษ์ จันทะจิตร
พนักงานราชการ

 

 

 

 

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวชลิญญา ไชยสุกา
ครูอัตราจ้าง สอนเด็กเจ็บป่วย

นางสาวจริยา จันทร
ครูอัตราจ้าง สอนเด็กเจ็บป่วย

นายธีระศักดิ์ ผิวงาม
ครูอัตราจ้าง สอนเด็กเจ็บป่วย

 

นางอรนุช ธนาภารุ่งเรือง
ครูธุรการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางเพ็ญศรี นัยพัฒน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางบุญเกิด แก้ววิชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางรัศมี ศิริบูรณ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอิสรภาพ พรหมเสนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวกัลยารี จันทร์ดวงศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิก

นายภัทรพล ใจเก่งดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวชัญญณัท มะณู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวศันสนีย์ ภูมิลำเนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวอัจฉริยา ภูมิลำเนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอำไพ ภาพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางวิลัยวรรณ นัยเนตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวภาวณี พวงพลอย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางวิภาวดี ไชยเดช
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเอกรินทร์ ปราบวงษา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจิราพร สัจจา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางอุบลพรรณ ศรีชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางธนภรณ์ สำลี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววิไล ทองเบ้า
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ วิลัยเลิศ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกมลทิพย์ สิงห์คะเณย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวภัทรวรินทร์ กระสันต์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสุวนันท์ พรมโสภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายกานต์ชนก วสุนันต์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมริสา สุทธปัญญา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวอรุณศรี สุตะพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวรัตนะพร หอคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพิมพ์ชนก แนบชิด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาววจิตรา โยธา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวศรสวรรค์ วรรณแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายธนชัย สมบัติวงศ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวปนัดดา ทองภักดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นายสมชาย บุษบงค์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์ทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวีระชัย บุญปัญญา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอภิรญา เหมคุณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวนาตยา ครองผล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวชัญญา นามวงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวเพ็ญประกาย สังสัมฤทธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวทัศนีย์ จันทร์ดวงศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิก
าร

นางสาววิจิตรา คงคูณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวพรพิรุฬห์ พิเลิศ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพิชชาพร พยอมใหม่
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวหทัยภัทร จอมพล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางศิริวัลย์ อ้อมชมภู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางสาวเดือนวิลัย ทองมันปู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจินดาพร พงศ์พีระ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายขจรศักดิ์ ทองอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นายศักดิ์ชัย เสาหิน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

นางถนอม อัสดร
คนครัว

นายโสภณ กลิ่นทิพย์
นักการภารโรง

 

นายอุทิศ ศรีสงค์
ยาม

 

นายประสิทธิ์ แก้วเจริญ
ยาม

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนท้าย ส่วนท้าย ส่วนท้าย
ส่วนท้าย
 
ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว ส่วนหัว