ปณิธาน

ผู้พิการมีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระ ของครอบครัว

ใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง