บทบาทหน้าที่ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่

(Early Intervention: EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล   โรงเรียนเรียนร่วม   โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การ

เรียนเฉพาะความพิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

(Individualized Education Program: IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services)

5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทา

การศึกษา

6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

7. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับ

พิการในจังหวัด

8.ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับมอบหมาย