พันธกิจ

 

1. 1.พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อย่างทั่วถึงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. 2.เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้วยกระบวนการเปลี่ยนผ่าน และการส่งต่ออย่างเป็นระบบ

3. 3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

4. 4.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

5. 5.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อนวัตกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ