เอกลักษณ์


บริการดี  มีเครือข่ายเข้มแข็ง ป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อผู้พิการ