วิสัยทัศน์

 

พัฒนาผู้พิการ เปลี่ยนผ่านเป็นระบบ ครบทุกมาตรฐาน ร่วมงานเครือข่าย มากมายแหล่งเรียนรู้