ประวัติความเป็น

ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ

1. ข้อมูลทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

>>>อ่านเพิ่มเติม<<<