User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ยาม  ในวันอังคารที่  8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  นั้น

บัดนี้ ผลการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับ     การคัดเลือกตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว  มารายงานตัว ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น.  หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ รายชื่อตามที่แนบ

>>>อ่านเพิ่มเติม<<<