User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามปฏิบัติหน้าที่ ยามโดยมีผู้รับสมัครคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 1 คน

บัดนี้ ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ยามขอให้ผู้มีรายชื่อ ดังประกาศ เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันอังคาร ที่  8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ณ อาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษตามตารางสอบ ดังนี้

>>>อ่านเพิ่มเติม<<<