User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

...............................................................

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนเด็กเจ็บป่วย จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนเด็กเจ็บป่วย ดังนี้

>>>อ่านเพิ่มเติม<<<