User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ ภารโรง โดยมีผู้รับสมัครคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 1 คน

บัดนี้ ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักการภารโรง ขอให้ผู้มีรายชื่อ ดังประกาศ เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่  ๒๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ตามตารางสอบดังนี้<<<อ่านต่อ>>>