User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวมารายงานตัวในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. หากไม่มารายงานตัวใน วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ รายชื่อตามที่แนบ<<<อ่านต่อ>>>